проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ОУ ,, ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, с. Ново село е участник в проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който е с продължителност 35 месеца.

Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес в условията на кризи като тази, предизвикана от пандемията от Ковид-19. Чрез осигуряването на устройства за учители и ученици ще бъдат подобрени условията за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в усло-вията на кризи“
Бенефициент –
Министерство на образованието и науката
ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфи-нансирана от Европейския съюз чрез Европейските струк-турни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от криза-та, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготов-ка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)
Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образова-телния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образо-ванието, да се противодейства на риска от отпадане в си-туация на обучение от разстояние.
НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.
www.eufunds.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *