УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА – МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Настоящата програма е приета с решение на педагогическия съвет

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата „Мерки за повишаване качеството на образование” се основава на Закона за предучилищно и училищно образование.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Нашата цел е издигане нивото на грамотността на учениците. Постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури възможност за личностно и обществено развитие и ще спомогне за постигането за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на икономиката.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ I Издигане нивото на грамотността у учениците.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2 Усъвършенстване системата за квалификация на учителите.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 3 Утвърждаване на училището като образователно, културно и спортно средище.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 4 Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми с цел повишаване интереса на учениците към образователния процес.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 5 Взаимодействие с родителската общност.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 6 Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 7 Осъвремяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа среда.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 8 Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот на учениците.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 9 Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорности и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 10 Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ,  ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1

ЦЕЛИ:

 1. Повишаване качеството на образователния процес.
 2. Развитие на умения за учене.
 3. Владеенето на книжовен български език.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Разнообразяване на начини и методи на преподаването.
 2. Използване на съвремени интерактивни методи на преподаването.
 3. Провеждане на консултации с изоставащи ученици.
 4. Участие в проекти „
 5. ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2

ЦЕЛИ:

 1. Повишаване на квалификацията на учителите с цел подобряване на образователните резултати на учениците.
 2. Създаване на условия за творческа и делова атмосфера за откритост при постигане на успехи, възникнали трудности и проблеми.

 

ДЕЙНОСТИ:

 1. Участие на целия колектив във вътрешноучилищна квалификационна дейност.
 2. Участие на целия колектив в извънучилищна квалификационна дейност.
 3. Участие на педагогическия колектив в съвещания, семинари, организирани от РУО Пловдив.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 3

ЦЕЛИ:

 1. Издигане на престижа на училището сред учениците, родителите и общественността.
 2. Превенция от преждевременното напускане на образователна система на учениците.

 

ДЕЙНОСТИ:

 1. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.
 2. Активно взаимодействие с родителите на учениците.
 3. Активно взаимодействие с и обществени организации.

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 4

ЦЕЛИ:

 1. Повишаване грамотността на учениците.
 2. Повишаване на интереса на учениците към образователния процес.
 3. Подпомагане професионалната ориентация на учениците.

 

ДЕЙНОСТИ:

 1. Проучване на образователните дифицити на учениците.
 2. Участие в проект „Твоят час” за развитие на сопособности на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.
 3. Развиване дейността на клубове по интереси.
 4. Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 5

ЦЕЛИ:

 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 2. Спазване на единни педагогически изисквания за поведение и успеваемост.
 3. Изграждане на система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.

 

ДЕЙНОСТИ:

 1. Спазване графика за консултации с родителите на учениците.
 2. Участие на родителите в родителски срещи.
 3. Участие на родителите в реализирането на проекта „Твоят час”.

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 6

ЦЕЛИ:

 

 1. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езикова и религиозна идентичност на всеки ученик.
 2. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата.
 3. Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик – учител, ученик – ученик.
 4. Формиране на навиците за спазване дисциплината на всеки ученик.

 

ДЕЙНОСТИ:

 1. Осъществяване на ефективна система за дежурство на учителите в училището.
 2. Провеждане на беседи за права и задължения на учениците.
 3. Спазване на правилита на Етичния кодекс на училището.

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 7

ЦЕЛИ:

 

 1. Преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически или верски признак.
 2. Създаване на предпоставки за по-успешна социализация на учениците от различна етническа общност.
 3. Създаване на атмосфера на взаимно разбирателство и толерантност.

 

ДЕЙНОСТИ:

 1. Изграждане и поддържане в училищната сграда и в извънкласни прояви българската езикова среда.
 2. Включване на теми по етническа толарантност в час на класа.
 3. Продължаване участието по проект „Амалипе”
 4. Проучване на европейски модели за интеграцията на етнически малцинства.
 5. Приобщаване учениците към националните, европейски и световните културни ценности.

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 8

ЦЕЛИ:

 

 1. Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване развитието и реализацията им.
 2. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

 

ДЕЙНОСТИ:

 1. Проучване на интересите на учениците.
 2. Организация на извънучилищна дейност в съответствие с интересите и способностите на учениците.
 3. Включване на темите по гражданско образование в час на класа.

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 9

ЦЕЛИ:

 1. Формиране на интелектуално, социално и духовно-нравствено развитие на учениците.
 2. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки.
 3. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Участие в проект за развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.
 2. Проучване на добри европейски практики в сисстемата на образованието.
 3. Предоставяне на допълнетелна подкрепа за личностно развитие на учениците чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им способности и дарования в обладта на науките, изкуствата, спорта, придобиването на умения за лидерство и други.
 4. Разработване и участие в програми и проекти за активизиране на взаимодействието между училището, семейството и социалната среда.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 10

ЦЕЛИ:

 1. Участие на училищната общност с проекти по европейски, образователни, културни и инвестиционни програми на Центъра за развитие на човешките ресурси.
 2. Прилагане на модели на поведение, основани на принципите на гражданското образование.

 

ДЕЙНОСТИ:

 1. Запознаване на учениците с националните, европейските и световните културни ценности и традиции чрез учебните дейности.
 2. Включване на темите за ценностите на Европейския съюз в час на класа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *