УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Учебна година 2020/2021

Форма на обучение: дневна форма на обучение

Организация на учебния ден: целодневна

 

 

Училищният учебен план е приет с решение № 3 на Педагогическия съвет – протокол № 11 / 01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училищетопротокол № 3 / 01.09.2020г и е утвърден със заповед на директора № РД-10-    577     / 01.09.2020 г.

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

  Начален етап
I  а клас
Учебни седмици 32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 7 224

 

Математика 4 128

 

Околен свят 1 32

 

Музика 2 64

 

Изобразително изкуство 2 64

 

Технологии и предприемачество 1 32

 

Физическо възпитание и спорт 2 64

 

Общо за раздел А 19 608

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  
Общ брой часове за раздел Б 3 96

 

1. Български език и литература 2 64
2. Математика 1 32
Общо за раздел А + раздел Б 22 704

 

Раздел В – факултативни учебни часове  
Максимален брой часове за раздел В 4 128

 

1.-
2.-
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 22 704

 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.

**Вписва се действителният общ брой часове.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за II. а клас

Учебна година 2020/2021

Форма на обучение: дневна форма на обучение

Организация на учебния ден: целодневна

 

Училищният учебен план е приет с решение № 3 на Педагогическия съвет – протокол № 11 / 01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училищетопротокол № 3 / 01.09.2020г и е утвърден със заповед на директора № РД-10-    577     / 01.09.2020 г.

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

  Начален етап
II  а клас
Учебни седмици 32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 7 224

 

 

Чужд език – Английски език

 

2 64
Математика 3,5 112

 

Околен свят 1 32

 

Музика 2 64

 

Изобразително изкуство 1,5 48

 

Технологии и предприемачество 1 32

 

Физическо възпитание и спорт 2 64

 

Общо за раздел А 20 640

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  
Общ брой часове за раздел Б 3 96

 

1. Български език и литература 2 64
2. Математика 1 32
Общо за раздел А + раздел Б 23 736

 

Раздел В – факултативни учебни часове  
Максимален брой часове за раздел В 4 128

 

1.-
2.-
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 23 736

 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.

**Вписва се действителният общ брой часове.

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за III. а клас

 

Учебна година 2020/2021

Форма на обучение: дневна форма на обучение

Организация на учебния ден: целодневна

 

 Училищният учебен план е приет с решение № 3 на Педагогическия съвет – протокол № 11 / 01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училищетопротокол № 3 / 01.09.2020г и е утвърден със заповед на директора № РД-10-    577     / 01.09.2020 г.

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

  Начален етап
III  а клас
Учебни седмици 32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 7 224

 

 

Чужд език – Английски език

 

3 96
Математика 3,5 112

 

Компютърно моделиране 1 32
Човекът и обществото 2 64

 

Човекът и природата 1 32
Музика 1,5 48

 

Изобразително изкуство 2 64

 

Технологии и предприемачество 1 32

 

Физическо възпитание и спорт 2,5 80

 

Общо за раздел А 24,5 784

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  
Общ брой часове за раздел Б 2,5 80

 

1. Български език и литература 1,5 48
2. Математика 1 32
Общо за раздел А + раздел Б 27 864

 

Раздел В – факултативни учебни часове  
Максимален брой часове за раздел В 4 128

 

1.-
2.-
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 27 864

 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.

**Вписва се действителният общ брой часове.

 

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за IV. а клас

 

 

Учебна година 2020/2021

Форма на обучение: дневна форма на обучение

Организация на учебния ден: целодневна

 

 

Училищният учебен план е приет с решение № 3 на Педагогическия съвет – протокол № 11 / 01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училищетопротокол № 3 / 01.09.2020г и е утвърден със заповед на директора № РД-10-    577     / 01.09.2020 г.

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

  Начален етап
IV a клас
Учебни седмици 34
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература

 

7 238
Чужд език – Английски език

 

3 102
Математика

 

4 136
Компютърно моделиране

 

1 34
Човекът и обществото

 

1 34
Човекът и природата

 

2 68
Музика

 

1,5 51
Изобразително изкуство

 

1,5 51
Технологии и предприемачество

 

1 34
Физическо възпитание и спорт

 

2,5 85
Общо за раздел А 24.5 833
Раздел Б – избираеми учебни часове    
Общ брой часове за раздел Б 2,5 85
 1. Български език и литература
1,5 51
 1. Математика
1 34
Общо за раздел А + раздел Б 27 918
Раздел В – факултативни учебни часове*    
Максимален брой часове за раздел В 4 136
Общо за раздел А + раздел Б+ раздел В** 27 918

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.

**Вписва се действителният общ брой часове.

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за V. а клас

 

 

Учебна година 2020/2021

Форма на обучение: дневна форма на обучение

Организация на учебния ден: полудневна

 

 

Училищният учебен план е приет с решение № 3 на Педагогическия съвет – протокол № 11 / 01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училищетопротокол № 3 / 01.09.2020г и е утвърден със заповед на директора № РД-10-    577     / 01.09.2020 г.

 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

  Прогимназиален етап
V a клас
Учебни седмици 34
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература

 

5 170
Чужд език – Английски език

 

3,5 119
Математика

 

4 136
Информационни технологии

 

1 34
История и цивилизация

 

2 68
География и икономика

 

1,5 51
Човекът и природата

 

2,5 85
Музика

 

2 68
Изобразително изкуство

 

2 68
Технологии и предприемачество

 

1,5 51
Физическо възпитание и спорт

 

2,5 85
Общо за раздел А 27,5 935
Раздел Б – избираеми учебни часове    
Общ брой часове за раздел Б 2,5 85
 1. Български език и литература
1 34
 1. Математика
1 34
 1. История и цивилизация
0,5 17
Общо за раздел А + раздел Б 30 1020
Раздел В – факултативни учебни часове*    
Максимален брой часове за раздел В 4 136
Общо за раздел А + раздел Б+ раздел В** 30 1020

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.

**Вписва се действителният общ брой часове.

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за VI. а клас

 

 

 

Учебна година 2020/2021

Форма на обучение: дневна форма на обучение

Организация на учебния ден: полудневна

 

 

Училищният учебен план е приет с решение № 3 на Педагогическия съвет – протокол № 11 / 01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училищетопротокол № 3 / 01.09.2020г и е утвърден със заповед на директора № РД-10-    577     / 01.09.2020 г.

 

 

 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

  Прогимназиален етап
VI a клас
Учебни седмици 34
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература

 

5 170
Чужд език – Английски език

 

3,5 119
Математика

 

4 136
Информационни технологии

 

1 34
История и цивилизация

 

2 68
География и икономика

 

1,5 51
Човекът и природата

 

2,5 85
Музика

 

2 68
Изобразително изкуство

 

2 68
Технологии и предприемачество

 

1,5 51
Физическо възпитание и спорт

 

2,5 85
Общо за раздел А 27,5 935
Раздел Б – избираеми учебни часове    
Общ брой часове за раздел Б 2,5 85
 1. Български език и литература
1 34
 1. Математика
1 34
 1. Човекът и природата
0,5 17
Общо за раздел А + раздел Б 30 1020
Раздел В – факултативни учебни часове*    
Максимален брой часове за раздел В 4 136
Общо за раздел А + раздел Б+ раздел В** 30 1020

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.

**Вписва се действителният общ брой часове.

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за VII. а клас

 

 

Учебна година 2020/2021

Форма на обучение: дневна форма на обучение

Организация на учебния ден: полудневна

 

 

 

Училищният учебен план е приет с решение № 3 на Педагогическия съвет – протокол № 11 / 01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училищетопротокол № 3 / 01.09.2020г и е утвърден със заповед на директора № РД-10-    577     / 01.09.2020 г.

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

  Прогимназиален етап
VII a клас
Учебни седмици 36
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература

 

5 180
Чужд език – Английски език

 

3 108
Математика

 

4 144
Информационни технологии

 

1 36
История и цивилизация

 

2 72
География и икономика

 

2 72
Биология и здравно образование

 

2 72
Физика и астрономия 1,5 54
Химия и опазване на околната среда 1,5 54
Музика 1,5 54
Изобразително изкуство

 

1,5 54
Технологии и предприемачество

 

1 36
Физическо възпитание и спорт

 

2 72
Общо за раздел А 28 1008
Раздел Б – избираеми учебни часове    
Общ брой часове за раздел Б 3 108
7.Български език и литература 1 36
8.Математика 1 36
      9.Биология и здравно образование 1 36
Общо за раздел А + раздел Б 31 1116
Раздел В – факултативни учебни часове*    
Максимален брой часове за раздел В 4 136
Общо за раздел А + раздел Б+ раздел В** 31 1116

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.

**Вписва се действителният общ брой часове.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *