Училищен план-прием на ученици за учебната 2022/2023 година

Училищен план-прием на ученици  за учебната 2022/2023 година както следва:

I  клас

 

І. Брой на паралелките- 1 /една/;

ІІ. Брой на групите за целодневна организация на учебния ден- 1 /една/-сборна група -25 ученици

ІІІ. Брой на учениците – 24

ІV. При наличие на по-голям брой подадени заявления, училището ще сформира до 1 /една  / паралелка  допълнително, извън посочените в т.І на настоящата заповед и до 1 /една / група за целодневна организация на учебния ден допълнително, извън посочените в т.ІІ на настоящата заповед.

 

 

Училищен план-прием на ученици  за учебната 2022/2023 година както следва:

V  клас

 

І. Брой на паралелките- 1 /една/;

ІІ. Брой на учениците – 26

ІII. При наличие на по-голям брой подадени заявления, училището ще сформира до 1 /една  / паралелка  допълнително, извън посочените в т.І на настоящата заповед и до 1 /една / група за целодневна организация на учебния ден допълнително, извън посочените в т.ІІ на настоящата заповед.

 

 1. I. ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Училищна комисия, която приема заявления за прием в I клас и извършва всички дейности  по приема на учениците

 

 1. Стойка Бенчева – Председател
 2. Елена Николова –  член
 3. Иванка Папазова –член
 4. Иванка Стоянова – член
 5. Нели Лазарова – образователен медиатор

 

 

 1. ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Училищна комисия, която приема заявления за V   клас и извършва всички дейности  по приема на учениците

 

 1. Стойка Бенчева – Председател
 2. Елена Николова –  член
 3. Иванка Папазова –член
 4. Иванка Стоянова – член
 5. Нели Лазарова – образователен медиатор

 

Дейностите по приема на учениците в първи клас и заявленията за пети клас се осъществява от комисия по изпълнение на училищния план-прием, назначена с моя заповед № РД-10-336/08.02.2022 г.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Стойка Бенчева / за план-прием 1 клас/ и Стойка Бенчева /  за заявленията в V  клас /.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на председателите  на комисиите  по изпълнение на училищния план-прием и да бъде публикувана на електронната страница на училището.

 

Копие от заповедта да бъде представена на началника на РУО—гр. Пловдив и кмета на община – в срок до 10 април 2022 г.

 

Във връзка с горното

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

Документи за записване- заявление по образец от училището, декларация за предоставяне на данни от родител и заявление за посещаване на ГЦДОУД  ще се приемат по утвърден график съгласно заповед№ РД-10-336/08.02.2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *