СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ

 

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ

ЛИЧНИ ЛЕКАРИ

 

I. НАЧИНИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ЛИЧНИ ЛЕКАРИ

1. Класните ръководители и учителите взаимодействат/общуват с личните лекари на децата и учениците от училище по телефона или чрез личен контакт, в зависимост от възникналата ситуация и необходимостта от своевременна и незабавна реакция при необходимост.

2. Всеки личен лекар предоставя на класните ръководители в началото на учебната година своя личен или служебен телефонен номер за връзка при  необходимост. Информацията се предоставя чрез талона за проведен медицински преглед за актуалното здравно състояние на ученика в началото на всяка учебна година. Класните ръководители вписват телефона на личния лекар в дневника на паралелката.

3. Осъществяването на връзка между учителите и личните лекари, при възникнал здравословен проблем с ученика в училище, да става чрез телефонно обаждане между горепосочените страни като за целта и двете страни предварително  са предоставили телефонните си номера по подходящ начин, избран от самите тях.

4. Учениците да уведомяват класните ръководители и учителите при възникнал здравословен проблем още в деня на посещение на личния лекар по телефона, чрез съобщение по съученик или друг близък, който да предаде в училище, чрез съобщение по телефона или по друг подходящ начин. За учениците от начален етап информацията да се предоставя от родител или по-голям брат/сестра, който учи в училище.

5. Медицинските бележки, издадени от личния лекар на ученика, задължително да имат амбулаторен номер, подпис на родителя и заверка от медицинското лице в училището. Ако медицинската бележка не съдържа един от посочените атрибути, то класният ръководител да се свърже с личния лекар на детето и родителя, с цел установяване на достоверността на документа.

6. Ако ученикът не е представил медицинската бележка за подпис на медицинското лице в училището, то заверката следва да се направи от класният ръководител.

7. През учебната година да се проведат здравни беседи от медицинско лице, включително и от лични лекари на ученици, при отправена покана и по теми съобразени с възрастовите особености на децата и потребностите им.

8. През учебната година да се проведе поне една тренинг-симулация между учители, ученици и лични лекари с практическа насоченост за действията на  учители и ученици при възникване на екстремна ситуация, изискваща оказване на помощ на пострадал и намесата на лекар.

9. Във всяка класна стая или учебен кабинет, както и по коридорите  и във фоайето на училището на видно място да се изложат по подходящ начин телефонните номера на личните лекари на учениците и на телефон 112 за бърза реакция при необходимост в спешна ситуация.

10. С картинки или рисунки да се изобрази ситуация/насилие, пострадало дете и други/ и стъпките на комуникация ученик – учител – медицинско лице/личен лекар – родител. Да бъдат публикувани на електронната страница на училището и разлепени във всички класни стаи, кабинети и коридори.

II. СЛУЧАИ, В КОИТО УЧИТЕЛИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР НА УЧЕНИКА:

1. При видимо неразположение на ученика в училище по време на учебен час или междучасие, независимо дали детето има конкретни оплаквания или търси помощ от учителя.

2. При инцидент с дете.

3. Ако дете е станало жертва на насилие или свидетел на насилие.

4. Ако забележи някакво отклонение от обичайното поведение на детето или необичайно поведение с агресивни прояви.

5. Ако детето често отсъства от училище с медицинска бележка.

III. СЛУЧАИ, В КОИТО ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ УЧИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИКА:

1. За да го информира за претърпян инцидент с детето.

2. За да информира за промяна в здравословното състояние на детето и необходимостта от продължително лечение.

3. При тежко инфекциозно заболяване на детето.

4. Личният лекар може да потърси помощ от учителите на детето, ако в поведението му забележи някакво отклонение от обичайното поведение, с цел да се избегнат нежелани последствия.

5.Ако е разбрал или се съмнява за насилие в семейството.

IV. СЛУЧАИ, В КОИТО УЧЕНИЦИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ УЧИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИТЕ СЕ ЛЕКАРИ:

1. Ако не се почувства добре в училище или вкъщи.

2. Ако е станал жертва на насилие или свидетел на насилие.

3. Ако вкъщи е преживял насилие или е станал свидетел или жертва на насилие в семейството.

4. Ако знае за свой съученик, който преживял насилие или е станал свидетел или жертва на насилие в семейството, на улицата или в училище.

5. Ако има някакви оплаквания, които не са обичайни или някаква промяна във физическото развитие го притеснява.

6. Ако друго дете му е споделило, че е било жертва на насилие или не се чувства добре.

 

 

 

 НАСТОЯЩАТА СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ:

1. ДА СЕ СВЕДЕ ДО ЗНАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ.

2. ДА СЕ КАЧИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА УЧИЛИЩЕТО.

3. ДА СЕ СВЕДЕ ДО ЗНАНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ.

4. ДА СЕ ПОСТАВИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО В УЧИЛИЩЕ, ЗА ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ РОДИТЕЛИТЕ.

 

В. Лазарова

Директор 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *