Преминаване в ОРЕС от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г.

За периода от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. /включително/ обучението на учениците от I-ви до VII-ми клас да се осъществи в електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. За периода от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. включително се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 7 клас в ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село. За посочения период учениците следва да преминат към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

За периода от 01.2024 г. до 02.02.2024 г. /включително/ обучението на учениците от  I-ви  до VII-ми клас да се осъществи в електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  За периода от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. включително се преустановяват присъствените  учебни занятия за учениците от 1 до 7 клас в ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село. За посочения период учениците  следва да преминат към обучение от  разстояние в електронна среда (ОРЕС

Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село

При преминаване към ОРЕС да се спазват Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние в ОУ „Христо Смирненски“,  с. Ново село, приети с решение на Педагогически съвет.

При преминаване към ОРЕС да се използва платформа Тиймс и средствата на информационните и комуникационите технологии, при условията на чл.115а, ал.1 от ЗПУО и съгласно Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние в  ОУ „Христо Смирненски“,  с. Ново село.

При превключване от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна среда, организирането и провеждането му от страна на учителите е в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни.

Учителят спазва продължителността на електронния учебен час:20 минути за начален етап (I-IV клас) и 30 минути за прогимназиален етап (V, VI и VII клас).

Учителят предварително информира учениците за мястото и часа на провеждане на виртуалния учебен час, в случай че те са различни от установеното.

Учителят задължително въвежда отсъстващите ученици и темата за часа в електронния дневник, непосредствено след или не по-късно от края на учебните часове за деня.

Учителят спазва графика за провеждане на консултации в електронна среда от разстояние, като редовно напомня и поканва учениците за деня, часа и мястото на провеждане.

Подбира подходящи безплатни и други образователни източници на интерактивно електронно съдържание, подпомагащо образователния процес.

Използва електронни учебници, работни листове, презентации, аудиофайлове, видео-материали, образователни платформи.

Дава ясни и точни инструкции за начина и мястото за изпращане и получаване на обратна връзка от учениците – домашна работа, тестове, проекти и др.

Въвежда оценки и отзиви на учениците непосредствено след провеждане на учебния си час или учебните си часове за деня в електронния дневник. Всеки учител е длъжен да отбелязва в Школо , че съответният час е взет онлайн чрез приложението или чрез ,,Моят час“.

В случай на невъзможност учителят да проведе синхронен урок в електронна среда, поради независещи от него причини – технически, проблеми с интернет свързаност и др., същият уведомява за това училищното ръководство и веднага, щом това стане възможно, качва информация за пропуснатия урок като съобщение до родителите/учениците от съответния клас в електронния дневник и/или във виртуалната класна стая на класа в платформата Teams.

При невъзможността за използване на ОРЕС обучението да се провежда чрез раздаване на работни листове от образователния медиатор.

Спазва се Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Класните ръководители и учителите да уведомят учениците си и родителите им за графика на учебния процес за периода от 01.2024 г. до 02.02.2024 г.вкл.

 

  1. График за провеждане на преустановените присъствени занятия на учениците от I-IV клас за периода от 29.01.2024 г. до 02.01.2024г.
 От 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г.
 № ОРЕС
1,2,3 4  клас
1 8.00 8:20
2 8:40 9:00
3 9:20 9:40
4 10:10 10.30
5 10:50 11:10
6 11.30 11:50
7 12:10 12:30
 

 

 

 

 

ГЦДОУД – от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г.
ОРЕС
1, 2, 3 и 4 клас
1 12:00 12:20 Организиран отдих и спорт
2 12:30 12:50 Организиран отдих и спорт
3 13:00 13:20 Самоподготовка
4 13:30 13:50 Самоподготовка
5 14:00 14:20 Занимания по интереси
6 14:30 14:50 Занимания по интереси

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. График за преустановените присъствените  учебни занятия за учениците от V до VII клас за периода от 01.2024 г. до 02.02.2024 г. вкл. ,които ще се обучават в ОРЕС
от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г.
 № ОРЕС
5, 6 и 7 клас
1 8.00 8:30
2 8:40 9:10
3 9:20 9:50
4 10:10 10.40
5 10:50 11:20
6 11.30 12:00
7 12:10 12.40
 
8 12:50 13:20

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището по електронен път  за сведение и изпълнение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *