Правилник за дежурство

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЖУРСТВО

В ОУ’’ХРИСТО СМИРНЕНСКИ’’

С. НОВО СЕЛО

 1. Общи положения

Чл. 1.Този правилник се издава на осн. чл. 219, ал. 2, т. 2  от ЗПУО , заповед № РД 09-2414/15.09.2020 г. на министъра на образованието и науката и във връзка със задълженията на учителите за опазване живота и здравето на учениците, . Правилникът  регламентира системата на дежурството в ОУ “Христо Смирненски” през целия учебен ден от 07.30 до 17.00 часа.(18.00 часа)

Чл. 2. Правилникът определя видовете дежурство в ОУ “ Христо Смирненски”, задълженията  на дежурните учители

.
Чл. 3. (1) Дежурството в ОУ “Христо Смирненски” се осъществява по графици, които определят: главните дежурни учители, дежурните учители по коридори и мястото на дежурство им, дежурните учители на двора  Графиците се утвърждават от директора със заповед в началото на всеки учебен срок, като приложения към настоящия правилник.
(2) Промени в графиците за дежурствата се правят само със заповед на директора.
Чл. 4. Дежурството в ОУ “Христо Смирненски’’” се осъществява от главен дежурен учител, дежурни учители по коридори и на двора.

Чл.5 Всички учители се задължават да дежурят ежедневно във връзка с ПРАВИЛАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО

ОБУЧЕНИЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, С. НОВО СЕЛО, ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

 

 

 


 1. Дежурство на учителите

Чл. 5. Главният дежурен учител има следните задължения:

 1. Да идва на училище 15мин. преди началото на учебните занятия и дежури до изпращането на учениците след последния учебен час от задължителната подготовка.
  2. Главният дежурен учител организира посрещането на учениците сутрин и следи за осъществяването на дежурството от останалите дежурни учители и ученици;
  3. При необходимост главният дежурен учител внася корекции в седмичния график за дежурството на учителите по коридорите или на двора.
  4. При необходимост главният дежурен учител подпомага ръководството при организацията на учебния процес за седмицата.
  5.Главният дежурен учител писмено да докладва на директора при констатирани инциденти или установяване на повреди на материалната база.
  6. През голямото междучасие главният дежурен учител наблюдава реда във фоайето на училището и на павилиона за закуски и въвежда ред при необходимост.
  7. При отсъствие на директора главният дежурен учител взема решения за вътрешни проблеми и/или го представлява пред външни посетители.
  8. При отсъствие на главния дежурен учител директора определя със заповед негов заместник.

Чл 6. Дежурните учители имат следните задължения:

ДА СЛЕДЯТ СА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, С. НОВО СЕЛО, ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

1.Да идва на училище 15 мин. преди началото на учебните занятия. Дежурят в коридорите през малките междучасия и на двора по график по чл. 3, ал.1.

 1. Осигуряват реда и опазването на материалната база на територията на училището, за която отговарят в момента на дежурството.
 2. Предотвратяват и прекратяват възникнали конфликти между учениците.
 3. Докладват на главния дежурен учител за установените повреди на материалната база през време на дежурството им.

5.При констатирани по-сериозни нарушения на реда в училище от страна на учениците, установяват виновните и при необходимост сигнализират главния дежурен и на класния ръководител.

6.При хубаво време извеждат всички ученици в голямото междучасие навън.

III. Дежурство в ЦДО  при целодневна организация на УВП.

Чл. 7. При целодневна организация на УВП учителят от ЦДО осъществява наблюдение и контрол над учениците от групата, която ръководи през време на заниманията и в междучасията, в съответствие с утвърдените “ Основни правила и задължения в работата на учителя”.

Чл. 8 Дежурството на учениците от ЦДО се организира от учител -ЦДО.

Чл. 9  Учителят в ЦДО следва да изисква спазването на дежурството от дежурните ученици .

 

Чл.10 Да се създадат подходящи условия и ред за осигуряване на грижа за учениците след края на учебните часове до тяхното отвеждане от училището от родителите им, като:

 1. Дежурните педагогически специалисти в ГЦДОУД да осъществяват грижа за учениците след края на учебните часове до предаването им на техните родители (до 18.00 ч.).
 2. Педагогическите специалисти да осъществят връзка с родителите на учениците в ГЦДОУД с цел да се намали престоят им в училище след края на учебните часове.

 

Дежурствата на педагогическите специалисти са съобразени с продължителността на работното им време, междудневната и междуседмичната им почивка съгласно КТ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1.Правилникът е открит и при промяна на нормативната база и по предложение на 1/3 от числения състав на ПС с обикновено мнозинство могат да се внесат корекции и допълнения.

Параграф 2. Този правилник влиза в сила от деня на издаване на заповедта за утвърждаването му. Всички учители и възпитателят са длъжни да се запознаят с него.

Параграф 3. Този правилник задължава педагогическите специалисти да спазват и  всички издадени документи за дежурство – заповеди, графици и др.

 

 

Забележка: Всички , свободни от часове  учители , помагат на дежурните учители за прибирането на учениците от двора и по коридорите в класните стаи.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *