Правила за организиране и провеждане на присъствено обучение в ОУ“Христо Смирненски“, с. Ново село, община Стамболийски в условията на извънредна епидемиологична обстановка

 

 

ПРАВИЛА

 

 

 

 ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО

ОБУЧЕНИЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, С. НОВО СЕЛО, ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърден със Заповед № РД-10 -578/01.09.2020 г.

 

 

 

 

 

 

Здравето и защитата на децата, учениците и педагогическите специалисти са от първостепенно значение при организирането и провеждането на дейностите в ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село.

Всички участници в образователния процес следва да спазват стриктно изискванията наложени в настоящите Правила и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните.

 

 1. ОБЩА ЧАСТ

 

Симптомите на COVID- 19 се различават от тези при сезонния човешки грип. Поради това е необходимо самонаблюдение за поява на симптоми:

Типичните: Треска (висока температура)

Кашлица

Задух

Заболяването COVID-19 обикновено протича с грипоподобни симптоми, включително треска и кашлица. При някои пациенти – особено в напреднала възраст и с други хронични заболявания – симптомите могат да се развият в пневмония, със стягане и болки в гърдите и недостиг на въздух (задух).

Обикновено инфекцията първо започва с треска, последвана от суха кашлица. След около средно седмица при някои пациенти настъпва и задух, заради който 20% от болните ще потърсят болнично лечение.

COVID-19 рядко причинява хрема, кихане или болки в гърлото (тези симптоми са наблюдавани само при около 5% от пациентите). Болки в гърлото, кихане и запушен нос са най-често признаци на обикновена настинка, дължаща се на риновируси, респираторно-синцитиални и други вируси.

Въз основа на изследваните потвърдени случаи на COVID-19, са изведени следните данни:

80, 9% от инфекциите са леки (с грипоподобни симптоми) и пациентите могат да се възстановят у дома без усложнения.

13, 8% са тежки, с развитие на пневмония и задух.

4, 7% от инфектираните са критични с картина на дихателна недостатъчност, септичен шок и мултиорганна недостатъчност.

В около 2% от съобщените случаи вирусът е причинил фатален край.

Рискът от смърт се увеличава при по-възрастните.

Сравнително малко случаи се наблюдават сред децата.

Съществуващите заболявания, които излагат пациентите на по-висок риск, са:

 • сърдечно-съдови заболявания
 • диабет
 • хронична респираторна болест
 • хипертония

Въпреки това, някои иначе здрави хора развиват тежка форма на пневмония, след като са заразени от вируса. Причината за това се изследва, като е възможно свръхреакция на имунната система да е отговорна за тежкото протичане и фаталния край.

Колко дълго траят симптомите?

Използвайки налични лабораторно потвърдени случаи, средното време от появата на симптомите до клиничното възстановяване е:

Леки случаи: приблизително 2 седмици

Тежко или критично заболяване: 3 – 6 седмици

Време от началото на развитието на тежко заболяване (включително хипоксия): 1 седмица

 

 1. МЕРКИ

 

Заразяването на повърхности, докосвани от ученици учители и служители, е един от основните пътища на разпространение на заразата от COVID-19.

 

 1. По отношение на материалната база

 

До 5 дни преди започване на учебната година ЗАС изготвя графици за дежурство на обслуждащия персонал и за почистване на сградата, които представя на директора за утвърждаване.

По време на провеждане на учебните часове се осъществяват засилени противоепидемични мерки в работните и санитарните помещения, както и в коридорите, в т.ч. дезинфекция, проветряване и недопускане на хора с прояви на симптоми на остро респираторно заболяване. Осигуряват се необходимите материали за спазване на здравните изисквания – маски/шлемове, дезинфектанти за ръце и повърхности с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, течен сапун, хартия за подсушаване на ръцете, алкохолни влажни кърпички, продукти за почистване, ръкавици и др.). На входа на ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село се поставя стелка, която се напоява с дезинфектант сутрин и обед, а при горещо време на 3 часа по преценка на ЗАС, чистач и медицинска сестра.

Дезинфектанти се разролагат във всяка тоалетна и на мивката във всяка класна стая.

Засилена дезинфекция на бюра (чинове, бели дъски и маси) и предметите (телефони, клавиатури), санитарните възли, дръжките на вратите, бюрата, чиновете, масите и всички често докосвани повърхности и санитарни помещения минимум 2 пъти на ден, като първият път е сутрин преди започване на учебните занятия, а последния в края на работното време за съответната класна стая/кабинет. Дезинфекции се правят и при поискване, както и при замърсяване.

Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, компютърни кабинети, в които повърхностите, мишките, клавиатурите се дезинфекцират във всяко междучасие.

Тоалетните се почистват с почистващи препарати и се дезинфекцират поне два пъти дневно.

Сутрин подходите към стълбищата за вход в училищната сграда се навлажняват с дезинфектант с преносими пръскачки.

Отговорници по дейностите от т.1 – дежурни учители и ЗАС.

 

 1. По отношение съблюдаване на лична хигиена и на лични предпазни средства на работещите и учещите в ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село.

 

Стойка Бенчева, старши учител в начален етап и Марияна Ставрева, учител в прогимназиален етап изготвят график на учебните занятия, в който съблюдават следните изисквания:

 • минимално допирни точки (засичане) на паралелките в коридора;
 • по възможност обединяване на часове в модули при един учител (напр. двойка часове по бел, ии, …), където е възможно;
 • стъпаловидно влизане в сградата сутрин при започване на учебни занятия;
 • стъпаловидно голямо междучасие.

 

Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) е задължително в общите закрити части на учебната сграда бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за училището лица;

Носенето на маска или шлем в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) е задължително за учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Ползването на маска в двора на училището е препоръчително при по-големи групи.

Маските за учениците се осигуряват техните родители. Училището осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите – маски или шлемове.

В сградата и в двора на училището не се допускат родители, с изключение на родителите на първокласниците, които се допускат в двора, но не и в сградата на училището.

Влизането на децата и учениците в сградата на училището се извършва по предварително оповестен график и след проведен медицински филтър. С цел спазване на физическа дистанция между децата и учениците в училище ще се влиза в сега съществуващите т.нар. главни входове, и ще се излиза през аварийните изходи, като строго се спазва посоката на движение оказана в коридорите и се спазват ограниченията за достъп маркирани с червено-бели ленти.

На входа в началото на учебните занятия задължително присъства медицинско лице, като работата му се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на учениците.

При провеждането на учебните часове и на заниманията по интереси в класните стаи се осигурява, при възможност, отстояние от 1,5 метра между присъстващите. Всяки клас се установява в отделна класна стая.

Всеки учебен час да започва с 5-минутен разговор с учениците за спазване на правила за строга лична хигиена. Да посъветват учениците да избягват местата, където обикновено има много хора, да избягват физически контакт с другите ученици и педагогическите специалисти от отделните класове. Ако развият дори лека настинка или слаба висока температура (над 37,3 градуса), трябва да си останат у дома и да се изолират от други хора. Това означава да избягват близък контакт (един метър или по-малко) с други хора, включително членове на семейството. Трябва също да се обадят по телефона на личния си лекар или на местната здравна служба и да им предоставят информация за това какви са симптомите и с кого са се срещали.

Препоръчваме максимално да се ограничи движението на ученици и учители в урока – движения на учителя за контол и подпомагане на учениците, изпитване „на дъската“, отговаряне прав …

Преимуществено, при възможност и при подходящи климатични условия се организират изнесени класни стаи в двора на училището. Отстоянието от 1,5 метра между присъстващите да се съблюдава както от учениците, така и от служителите в училище.

Учителят, проветрява класната стая в края на урока, по време на излизане в почивки, а лицата, които отговарят за хигиената в сградата, проветряват всички помещения често за поне 10 мин – сутрин, преди пристигане на учениците, при почистване на помещенията и в края на работния ден.

Отговорници по дейностите от т.2 – Стойка Бенчева, старши учител в начален етап и Марияна Ставрева, учител в прогимназиален етап.

 

 1. По отношение на комуникацията с родителите и преминаване на дистанционно обучение при констатиран случай на зараза в паралелка или учител в ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село.

Класните ръководители чрез е-мейл, телефон или чрез онлайн-социалните групи за общуване да информира родителите с настоящите Правила, и с действията, които следва да се предприемат в случай че се установи заразяване в паралелката.

Родителите не водят детето си в училище, ако забележат признаци на заболяване и/или повишена телесна температура и за това уведомява класния ръководител.

Родителите подкрепят усилията на училището за спазване на правилника, хигиенно и психично здраве на детето си;

Родителите организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, че то проявява признаци на грипоподобно заболяване;

В случай на установен положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик, родителите информират незабавно директора на училището.

Родителите придружават детето си само до институцията, без да влизат в двора и в сградата, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

Родителите осигуряват поне два броя маски на детето си и уведомяват класния ръководител, че детето трябва да е постоянно с маска (да не я сваля по време на урока), в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

В сградата се допускат само външни лица и родители, които имат нужда от административна помощ и които носят лични предпазни средства – маска.

Административни услуги няма да се предоставят на лица, които не отговарят на разпоредбите на тези Правила.

 

 1. По отношение на провеждане обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) на ученик или паралелка при карантина.

 

При съмнения за грипоподобно заболяване по време на учебни занятия в училище, учителят или самият ученик незабавно търси консултация с училищния медицински екип. По решение на медицинския екип се уведомяват, родителите на ученика, а самия той се поставя в изолация в училищния параклис. Прилага се протокол № 1 към настоящите Правила.

При докадване на заболяване, за коете е необходимо карантиране на ученик/паралелка, директорът, класния ръководител, учителите преподаващи на ученика/паралелката съвместно с родителите, съгласуват формата, начина и времето на провеждане обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) съгласно ЗПУО. Прилага се протокол № 2 към настоящите Правила.

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска и по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока.

Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая).

Ученикът не подлежи на оценяване. Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна.

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити.

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му.

За ученик/клас преминал на дистанционно обучение задължително се предвиждат консултации с училищния психолог и ако се налага и с ресурсен учител.

 

 1. По отношение на поставяне на под карантина на учители.

 

В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.

 

 • ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

 

Педагогическите специалисти, медицинската сестра и непедагогическият персонал се запознават срещу подпис с настоящите Правила.

Стойка Бенчева, старши учител в начален етап и Марияна Ставрева, учител в прогимназиален етап инструктират непедагогическият персонал всеки понеделник с напомняне за спазване на изискванията за хигиена в училище и се докладват слаби места в организацията, за които да се предприемат мерки за отстраняване.

Оперативните съвещания с учителите се провеждат най-малко един път седмично, като директорът решава тяхната форма.

 

 

 

Протокол № 1

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА СОVID-19 В ОУ ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, С. НОВО СЕЛО

 

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

Ученикът се изолира незабавно.

Поставя му се маска, съобразена с възрастта му.

Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).

На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.

След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.

Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

Избягва се физически контакт с други лица.

При възможност използва личен транспорт за придвижване.

Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.

След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек, незабавно се информира директорът на училището, който уведомява РЗИ и предоставя списък с контактните на лицето учители и ученици в следва указанията на РЗИ.

Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.

Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.

Осигурява се психологическа подкрепа.

 

 

Протокол № 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ЗА ПЛАВНО ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ОЕСР)

 

Електронната среда се избира да даде най-голяма сигурност за защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.

Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред:

Използване на единна платформа за цялото училище;

Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответния випуск;

Синхронизиране на използваните от различните учители платформи.

Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:

Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки);

Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика);

Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР);

Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и оценяване).

Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип.

Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина . Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за учители)

Спазват се изискванията на ЗПУО обучение в електронна среда от разстояние.

 

 

Допълнение към ВПРЗ

 

 • (1) При организирането и провеждането на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) в рамките на уговорената продължителност на работното време (8 часа), за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и настоящите правила за работна заплата.

(2) При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

 

 

Допълнение към ПВТР

 

 1. РАБОТА НА ОУ ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, С. НОВО СЕЛО В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА.

 

 • В условията на епидемия, обявена от оторизираните за това институции, училището изпълнява наложените правила и ограничения като създава свой ред за пропускателен режим, организация на учебния процес и обслужването на гражданите.
 1. Обстоятелствата по т.1 се определят със заповед на директора, в правилника за безопасни условия на труд или в друг нарочен документ – правилник, наредба, указание…
 • Организирането и провеждането на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *