ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, С. НОВО СЕЛО

 П Л А Н

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В    ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, с. Ново село

през учебната 2020/2021 година

 

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

                            

 

Настоящият План е приет на заседание на Педагогическия съвет

 

 

СЪСТАВ НА СЪВЕТА:

Председател: Стоян Червенков

Членове: Стойка Бенчева – старши учител, начален етап

Марияна Ставрева – учител, прогимназиален етап по БЕЛ

Наска Георгиева – родител

Стоян Янчев – ученик от VII а клас

Тодорка Георгиева – ученик от IVа клас

Наим Яшар – ученик от VI а клас

 

 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО  В ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 І. Измерения на насилието и тормоза в системата на предучилищното и училищното образование

Тормозът е специфичен вид насилие сред децата и е сред най- неуловимите форми на агресивно поведение и насилие. Но не всеки акт на насилие е тормоз. Тормоза е „повтарящи се във времето негативни действия от страна на един или повече ученици, когато някои умишлено причинява или опитва да причини травма или дискомфорт на друго дете, чрез физически контакт, чрез думи или по друг начин”. Тормоза в училище обхваща широк спектър от прояви. Това е явление със сериозни размери, което оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват или наблюдават. Последиците от насилието в училище са особено тежки и продължителни и силно привличат общественото внимание. Съществуват различни форми на тормоз, които обаче не остават изолирани едни от други и  много често се препокриват и смесват.

    Насилие  над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие,пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.

Тормоза и насилието изискват добра осведоменост на цялата училищна и извън училищна общност, с цел недопускане и и минимизиране на тези прояви.

Тормозът между деца спада към насилието над дете и се третира с мерките на Закона за закрила на детето. Според чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето всяко дете има право на закрила от насилие и всеки, на когото стане известно за дете, преживяло насилие, е длъжен да сигнализира органите по закрила.

ІІ. Задачи:                    

 1. Разработване и прилагане на дейности по превенция на насилието и тормоза в училищната среда – на ниво клас и на ниво училище.
 2.      Разработване на дейности  за интервенция при случаи на тормоз и насилие  на ниво клас и на ниво училище.

III. Дейности по разработване и прилагане на превантивни мерки и интервенции за справяне с тормоза и насилието в училище:

 1. Сформиране на училищен координационен съвет и запознаване на педагогическия съвет, родителите и учениците с превантивните мерки, както и с необходимите интервенции по Механизма запротиводействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищното образование.

Актуализиране на етичен кодекс на училищната общност.

 

Срок: 15.09. 2020г. Отг.: Директор

 1. Създаване на единни училищни правила на поведение и ценности произхождащи от всеки клас с превантивна цел за елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за тормоза и насилието в училище.

Срок: 15 октомври 2020г

                                                      Отг: класни ръководители, учители и

                                                                                                       ученици

 

 1. Предлагане и внасяне на промени в ПДУ в случай на новоприети правила на поведение и ценности в училището. И осъществяване на регулярни срещи на УКС за проследяване ефективноста на работата му, които се протоколират.

                                                                Срок: постоянен

                                                                Отг.: Директор, УКС, Учители

 1. Ресурсна обезпеченост – Информиране и актуализиране на информацията за налични ресурси в общността – съществуващи услуги и програми за превенция и противодействие на насилието и тормоза в системата на образователните институции.

                                                                Срок: постоянен

                                                                Отг.: Директор, УКС, Учители

 

 1. Провеждане на изследване на насилието и тормоза в училище под формата на анонимен въпросник, който децата попълват самостоятелно, като в предварителна инструкция се описват специфичните характеристики на тормоза и насилието.

Срок: 30.10.2020г.  

Отг.:,УКС, кл. р-тели        

 1. Анализ на резултатите от анонимното проучване на проявите на училищен тормоз и насилие и наличните правила и решения за справяне с него – форми на тормоз, рискови места, рeзултати, последствия, налични и липсващи правила. Оценка на ситуацията.

Присъстват всички заинтересовани страни – на тематичен педагогически съвет.

Срок: 15 ноември 2020 г. Отг.: УКС

 

 1. Обучителни дейности на ниво клас – Запознаване на учениците със същността на насилието и тормоза, проявите и преживяванията на участниците в този процес- в часовете на класа.

Запознаване на учениците и реализиране  на„подхода за възстановяване на щетата“

Подходът за възстановяване на щетата се основава на принципа, че „всяка щета,

нанесена на друг, трябва да бъде възстановена“ и включва съответните действия в тази

посока. Важно е преди да се прилага подходът да бъде предварително съгласуван с

цялата общност, включително и с децата, и да бъде част от политиката на

институцията. Възстановяване на щетата е принцип, който предполага, че хората

правят грешки. Грешките следва да бъдат поправени, като същевременно не се налагат

наказания. Този принцип подчертава поемането на отговорност за неприемливо

поведение и за позитивно решаване на проблема. Възстановяването на щетите успешно

може да се прилага за материални и за нематериални щети.

Срок: 30 октомври 2020 г.

                                                                          Отг.:  кл. ръководители

 

 1. Работа с родителиПровеждане на тематични родителски срещи с основни теми: «Правата на децата и отговорностите, които те създават по отношение на околните», «Ценностите – какво са, какви могат да бъдат, как се проявяват в поведението, как се прилагат в ежедневието?», «Какви са преживяванията на извършителя, последователите, потърпевшия и наблюдателите?», «Как се чувстваме, когато видим прояви на насилие и тормоз и какво правим

                                                                          Срок: постоянен

                                                            Отг.:  кл. ръководители

 

 1. Гледане на филм или презентация, изготвена от ученици от Ученическия парламент съвместно с педагогическия съветник на подходяща тематика в съчетание с дискусия по темата за тормоза и насилието.

Срок: м. декември 2020г.

                                                     Отг.: / Учен.парламент

 1. Провеждане на дискусии между педагогическия екип на следните конкретни теми:

 

А. Подготовка и провеждане на дискусия на тема: „Как да разпознаваме и реагираме при наличието на тормоз и насилие в училищната среда”.

Срок: 25.11.2020 г.

                                                                   Отг.: УКС

Б. Подготовка и провеждане на дискусия на тема: „Методически насоки и подходи за представяне на темата за тормоза и насилието пред учениците и родителите”.

Срок: 24.03.2021 г.

                                                                  Отг.: УКС

 

В. Подготовка и провеждане на дискусия на тема: „Детето се променя с обич”.

Срок: 19.05.2021 г.

                                                                        Отг.: Всички учители

 Г. Обсъждане на въпроси, които вълнуват или смущават децата в час на класа; създаване на пространство за мислене и отработване на агресията чрез говорене, разиграване на ситуации, развиване на нови умения като се използват възможностите на учебната програма, вкл. Теми от глобално, гражданско, екологично и интеркултурно образование.

 

 -Основни теми:

-„Правата на децата и отговорностите, които те създават по отношение на околните“;

– „Ценностите-какво са те, какви могат да бъдат и как се проявяват  в поведението?“ ;

– „Как можем да различим случаи на насилие и тормоз? Къде и как да съобщим за това?“ ;

– „ Какви са преживяванията на всички участници в процеса на насилие?“

                                                                          Срок: постоянен

                                                                          Отг.:  кл. ръководители

 

 1. 11.Ресурсна обезпеченост – Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз и насилие.

Срок: постоянен

                                                                           Отг.: Директор,УКС

 

 1. 12.Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол, в зависимост от резултата от оценката на проблема. Дежурство на учители, ученици и възпитатели на установените горещи точки.

Срок: постоянен

                                                                Отг.: Директор, УКС, Учители

 

 1. 13. Разработване на процедури за реагиране в ситуации на тормоз-интервенции.

Срок: ноември 2019 г.   Отг.: Председател,

                                                                             Членове на комисията

 1. Разработване на система от мерки за сигурна образователна среда.

Срок: постоянен

                                                                     Отг.: Директор,учители, УКС

 

 1. 15. Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в ситуации на тормоз.

Срок:I-ва родителска среща

                                                                   Отг.:  класни ръководители

 

 1. 16. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с различните възрастови групи свързани с:

а) превенция на тормоза и насилието;

б) правата и задълженията на децата.

                                                                   Срок: м. февруари 2021г.

                Отг.: , класни ръков., ученич.парламент

 

 1. 17. Отчет за работата на УКС за първи учебен срок.

Срок: януари 2021г.

                                                                              Отг .:  УКС

 

 1. 18. Провеждане на индивидуални и/ или групови консултации с деца понасящи или извършители на тормоз.

                                                                                  Срок: постоянен

                                                      Отг.:  Кл. Ръковод.

 

 1. 19. Създаване на единен регистър за вписване на ситуации на тормоз и насилие в училището. Регистърът включва описание на ситуацията, нивото на тормоз, вида тормоз, участници, наблюдатели, информирани лица и/или институции, предприети мерки.

Срок: 15  септември 2020г.

                                                            Отг.: Председател, Членове УКС,

                                                                     учители, кл. ръководители

 

 1. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

Срок: постоянен

                                                   Отг.: Директор,Председател, Членове

                                                             УКС,, кл. р-тели 

 

 1. Провеждане на изследване на насилието и тормоза в училище под формата на анонимен въпросник, който децата попълват самостоятелно, като в предварителна инструкция се описват специфичните характеристики на тормоза. Второ изследване за учебната година.

 

Срок: 10.05.2021г.  

Отг.:,УКС, кл. р-тели                                                 

 1. Отчет на УКС в края на учебната година.

Срок: юни 2021г.

                                                                              Отг.: УКС

 1. Провеждане на беседи, дискусии и казуси в Час на класа, поставяне на учениците в роли, ролеви игри, ситуации.

Срок: постоянен

                                                                          Отг.: Кл.ръководители

 1. Взаимодействие с организацията на ученическия парламент, който да даде свои предложения за работа и занимания по различни инициативи за реализиране на дейности по превенция на тормоза и насилието.

Срок:постоянен

                                                       Отг.: , ученически

                                                                                              парламент

 1. Отбелязване на Международния ден за борба с училищния тормоз-„Ден на розовата фланелка“

Срок:м. февруари 2021г.

                               Отг.:УКС и Кл.р-тели, учен. парламент

 1. Водене на дневник със случаи и процедури за управление на информацията.

Срок:постоянен

                                                                Отг.: училищна общност, УКС

 1. Работа с родители – покана към родители, които да представят на децата своите професии, хобита и интереси. Идентифициране на родители, които могат да бъдат посредник между училището и други организации и институции и са свързани с помагащите професии.

Срок: постоянен

                                                             Отг.: училищна общност, УКС

 

 1. В случай че родителите отказват да съдействат или по някакъв начин саботират действията на училището, учителят следва да се обърне към координационния съвет и случая да се обсъди.

Срок: постоянен

                                                             Отг.: училищна общност, УКС

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 2. I. Процедури при установен училищен тормоз и насилие между учениците.

Трябва да се разграничат случаите, когато не се касае за тормоз и насилие, а само за игра или приятелско премерване на силите между децата. За целта е необходимо да се наблюдава поведението на децата,  включително и на тези,  които само присъстват без активно да участват. По-голямата част от ситуациите на тормоз следва да бъдат овладени от учителите, а някои  закачки или игри  между децата и учениците да будат овладявани от  от самите деца, като учителят е необходимо да направи забележка за по- осторожна игра. Всяка намеса изисква внимателна намеса и преценка на ситуацията и нейната тежест. Важно е да се отсеят случаите, които се касаят само за игра или приятелско премерване на силите.

Как да разпознаем случая:

-Ако децата се закачат, бутат, блъскат или си разменят шеги, като се смеят , разменят си ролите и позициите и никое от тях няма видимо доминираща роля, а околните не им обръщат внимание вероятно става дума за игра.

– Ако обаче някое от децата доминира , а другото дете е напрегнато и не се усмихва, опитва да се махне тогава става дума за тормоз.

– Ако детето не се чувства добре от подигравките на другото, става дума за тормоз.

– Ако ученикът към който са отправени подигравките поиска от другия ученик или дете да спре, тогава става дума за тормоз.

– Ако дразненето е за нещо, което ученикът не може да промени у себе си , тогава става дума за тормоз.

– Ако едното дете е по-силно, по –популярно и по-голямо и властно, вероятно става дума за тормоз.

– Ако става дума за приятелска игра, учителят може да се намеси, за да предупреди децата да внимават да не се наранят. Ако обаче наблюдаваното поведение може да бъде определено като тормоз, е необходимо да се предприемат съответните стъпки от механизма.

Признаци, по които може да се разпознаят насилието и тормозът:

– различни натъртвания, синини, петна от пръсти, насинени очи, следи от ухапване;

– неправдоподобни обяснения за травмите;

– безпокойство и крайности в поведението-агресивност и пасивност;

– лоша представа за себе си-децата смятат, че са заслужили насилие;

– прекалена отстъпчивост на детето;

– влошаване на здравословното състояние-прилошаване, главоболие, отпадналост;

– чести отсъствия от определени часове;

– агресивно поведение, насочено към привличане на вниманието, упорито непослушание, самонараняване;

– внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или за нивото на развитие на детето;

– бягане и криене, включително зачестили бягства от училище;

– загуба на доверие, неучастие в общи за училището мероприятия;

-употреба на алкохол, медикаменти, занемаряване на външен вид;

– психосоматични симптоми, нарушен сън, главоболие;

-прояви на сексуализирано поведение;

-промени в навиците.

Тормозът между деца спада към насилието на дете и се третира с мерките на Закона за закрила на детето. Според чл. 7, ал.1 и 2 от Закона всяко дете има право на закрила от насилие и всеки, който стане свидетел или има информация за насилие над дете , е длъжен да сигнализира органите по закрила.

 • Признаци, по които може да се разпознаят тормоза и насилието:
 • необясними наранявания;
 • изгубени или унищожени дрехи, книги, електроника или бижута;
 • често главоболие или болки в стомаха, гадене или симулиране на заболяване;
 • промени в навиците на хранене като внезапно пропускане на хранене или склонност към преяждане;
 • трудно заспиване или чести кошмари;
 • понижаване на успеха в училище, загуба на интерес към училището или нежелание да ходят на училище;
 • внезапно отчуждаване от приятелите и избягване на социални контакти;
 • чувство на безпомощност и занижена самооценка;
 • саморазрушително поведение като бягане от дома, самонараняване или разговори за самоубийство;
 1. II. Политика за превенция и интервенция на насилие и тормоз:

Да се разработи и приложи цялостна политика за

 1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика
 2. изграждане на позитивен организационен климат
 3. утвърждаване на позитивна дисциплина
 4. развитие на училищната общност
 5. Основни цели на политиката на превенция и интервенция:

– Да се повиши осведомеността на всички участници в процеса, че насилието е неприемливо поведение.

– Да се разработи система за превенция, която създава условия за превантивна работа с класа-създаване на семинари, работилници, групи, където децата да бъдат възпитавани на взаимно уважение и толерантност, етика във взаимоотношенията.

– Да се изгради ефективна система за интервенция чрез правила и процедури, идентифициране и сигнализиране на случаи на насилие;

– Да се създаде система за предоставяне на подкрепа за пострадалите и въвлечените в ситуации на насилие и тормоза;

– Да се създадат механизми за проследяване ефективността от дейностите по превенция и интервенция.

– Да се създаде сигурна образователна среда и нулева толерантност към насилие и тормоз;

– Да развие устойчива система за изграждане на капацитет у всички участници в образователния процес под формата на обучителни дейности , механизми за сътрудничество с външни институции;

– Да се повиши подкрепата и мотивирането на децата и служителите, в т. ч. информиране, консултиране,обучения и изграждане на капацитет за справяне с насилието;

– Да се повиши партньорството с родителите;

– Въвеждане на образователни стратегии и дейности за превенция и от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка.

Първа стъпка:  Прекратяване на ситуация на тормоз:

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел.  Подходящ подход за възстановяване на щетата. Този подход подчертава поемането на отговнорност за неприемливо поведение и за позитивно решаване на проблема.

 • В случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени, да се прекрати физическият контакт между тях незабавно и да се уведоми класния ръководител.
 • Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за насилието или да се изяснява ситуацията. Това следва да се случи на по-късен етап.

Важното е учителят ясно да обяви пред всички,  че това е насилие и то е недопустимо поведение.

Втора стъпка: Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз:

 • Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата. Той се прилага от класния ръководител или педагогическия съветник. Подходът за възстановяване на щетите изисква време и по-задълбочен разговор с детето.  Важно е учителят със спокоен и умерен тон, както и с държанието си, да покаже ясно,  че проблемът е в начина на поведение,  а не в личността на самия ученик,  и че се действа с оглед отново да се възстановят ценностите,  към които цялото училище се придържа,  а не за да бъде наказан. Ключов момент във възстановяването на щетата е, че класният ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и решава как ще поправи грешката си, с което отново ще се възстанови нарушената ценност. С това негово решение трябва да се съгласи и ученикът,  който е бил потърпевш от тормоза.

Важно е класният ръководител да изслушва детето. Не е желателно детето да се изслушва съвместно с потърпевшото дете.  След изясняване на ситуацията и постигане на договорка,  класният ръководител за определен период от време проследява поведението на децата и дава обратна връзка.

 

Трета стъпка: Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз:

 

Работата с деца, които са обект на тормоз, е насочена към формиране у тях на умения за справяне с подобно поведение.

 • Класният ръководител говори с детето, по възможност още същия ден, за да разбере какво точно се е случило; Подчертава се поверителността на разговора,  като се спомене кои ще бъдат уведомени за случилото се;
 • Класният ръководител наблюдава детето в следващите дни, за да се увери как се чувства и при необходимост отново разговаря с него.

Четвърта стъпка: Реакции спрямо наблюдателите:

 

 • Класният ръководител изтъква тези, които са се намесили в защита ценностите на училището. На останалите се споделя очакването да направят същото,  ако се случи в бъдеще;
 • Класният ръководител насърчава учениците за грижа спрямо тормозеното дете.
 • Училищна система за насочване към други служби
 1. Регистриране на ситуации на тормоз:
 • Създава се регистър на училището за регистриране на случаи на тормоз между учениците.
 1. Всяка ситуация на тормоз се регистрира и описва от учителя,

който я е наблюдавал в дневник с цел да се проследи развитието на случая във времето и да се планира подходяща интервенция.  Дневник съдържа следните реквизити: „дата”, „ниво на тормоз” „кратко описание на всяка ситуация”, „участници”, „клас”, „предприети мерки”, „подпис”.  Този дневник се съхранява на достъпно място в учителската стая. Класните ръководители следят вписаните в дневника случаи и предприемат съответни мерки като взаимодействат с родителя на ученика, с учители педагогическия съветник или психолог.

 1. Всеки служител на училището е длъжен при установяване на случай на насилие и тормоз незабавно да уведоми директора на институцията.
 2. В случаите, при които поведението на детето се отличава с изразени агресивни прояви, снижен контрол върху гнева,  склонност да разрешава конфликтни ситуации с насилие, Координационният съвет предлага на директора да бъде потърсено съдействие от страна на отдел „Закрила на детето” по местоживеене и отдела за „Закрила на детето” или подходящата институция, според ситуацията и индивидуалния случай- Полиция и Социално подпомагане. По необходимост координационния съвет дава становище и насочва ученикът към допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете в риск или насочва родителите и детето към програми и услуги в общността. Насочващият учител или педагогически съветник трябва да даде пълна информация на родителите за възможните услуги и програми, които се предлагат в общността.
 3. Използване на посредник при разрешаване на конфликта. За целта може да се покани външен за училището специалист.
 4. 6. Действия при насилие на дете/ученик срещу член на екипа на инстутуцията – Действието се прекратява незабавно от възрастния, който е в близост до мястото на извършваното насилие.Оказва се помощ, в случай , че има пострадал/и. Детето трябва да бъде отделено временно до успокояването му. Уведомяват се родителите на детето. С детето започват дейности за изясняване на ситуацията и извърпване оценка на проблема.
 5. Действия при насилие на възрастен срещу ученик. При такъв случай незабавно се подава сигнал към полицията и се свиква координационния съвет.
 6. Действия при инцидент, криза или повторна ситуация на насилие и тормоз
 • при инциденти и кризи се препоръчва работа в групов формат (например работа с цялата група/класa), като кризисна интервенция е от минимум 45 минути до 1час и 30 мин. в определени рамки – затворено пространство, в което участниците не допускат нови лица, и др. Предлага се пространство, в което да се вентилират емоциите от преживяното и да се даде възможност за преработка. Най-подходящо е тази интервенция да бъде извършвана от психолога или педагогическия съветник, а при липсата на такъв специалист веднага да се потърси съдействие от Националната мобилна група за психологическа подкрепа, състояща се от кризисни психолози към МОН, мобилната група или специалист от услуга в общността или мобилни кризисни психолози от Държавната агенция за закрила на детето. Честа спонтанна реакция на възрастните е заставането на страната на „жертвата“ и наказване на „насилника“. Ключово при интервенцията на възрастните е приемането на разбирането, че детето, обект на тормоз, не се нуждае от състрадание, а детето, извършител на тормоз, не се нуждае от наказание, особено което го унижава, а от разбиране и емпатия (съпреживяване), за да може то да развие това чувство към другите;
 • работата с деца, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към формиране на умения за справяне с подобно поведение. Важно е

учителят/класният ръководител да поговори с детето, по възможност още същия ден (или веднага след като е разбрал за случая, ако се касае за ситуация, за която е научил случайно) и да разбере какво точно се е случило. Ако е необходимо отделни факти могат допълнително и дискретно да бъдат проучени;

 • погрешно е открито и публично пред другите деца да се оказва подкрепа на потърпевшото дете, защото това допълнително ще урони достойнството на детето пред неговите връстниците. При този първи разговор е важно да се предложи на детето подкрепа, като се разговаря с него какво точно ще му помогне да се почувства сигурно;
 • необходимо е да се подчертае поверителността на разговора, като се спомене кои ще бъдат уведомени за случилото се;
 • детето трябва да почувства доверие и сигурност за споделяне, което е особено важно ако насилието се повтори. Може да му се предложи да поговори с психолога в институцията;
 • не е препоръчително да се прави среща между детето, върху което е упражнено насилието, и детето, което е извършило насилието, с цел да се помирят и да се разберат. Такива срещи могат да доведат до неблагоприятни последствия. При създаване на необходими условия и след съответно обучение на специалистите в детската градина, училището, центъра за подкрепа за личностно развитие,

специализираното обслужващо звено може да се реализира медиация с цел възстановяване на емоционалната и моралната щета и взаимовръзките между децата.

 • наблюдавайте детето в следващите дни, за да се уверите как се чувства, и при необходимост отново разговаряйте с него;
 • необходимо е да се работи с наблюдателите не само на нивото на превенцията, но и след ситуация на тормоз;
 • не се отстраняват наблюдателите, когато се прекратява или управлява ситуация на тормоз, като всички, които са били там, следва да видят какво се прави съгласно правилата на интитуцията;
 • валидират се правилата и етиката на поведението и се подкрепят тези, които са се намесили в защита ценностите на институцията. На останалите се споделя очакването да направят същото, ако се случи в бъдеще;
 • насърчават се отговори на насилието с думи, търсене на помощ и съобщаване за случая;

-при преценка детето може да бъде насочено към услуги в общността.

Изготвен от училищен координационен съвет в състав:

Председател:  Стоян Червенков

Членове: Стойка Бенчева, старши учител, начален етап

Марияна Ставрева – учител, прогимн.етап по БЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *