Националната телефонна линия за деца в риск 116 111

Във връзка с необходимостта за гарантиране в пълна степен на правата и интересите на децата,  е необходимо заострено внимание на всички служители,  работещи в ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село

Зачестилите в Държавната агенция за закрила на детето сигнали за насилие между и върху деца и ученици в образователни институции и резултатите от увеличеният брой проверки по този повод, извършвани през 2021 и първото тримесечие на 2022 г., също са основание за писмото на ДАЗД.

Съгласно международното, европейско и национално законодателство, всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.

Задължението за съдействие, регламентирано в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето, е норма, чрез която законодателят императивно вменява задължение на всяко лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна“. Сезирането може да бъде устно и/или писмено.

Възможните алтернативни канали за подаване на сигнал за дете в риск са по телефон, по електронен път, чрез Български пощи или чрез посещение лично на място в една от цитираните държавни институции и нейните териториални структури.

Най-бързият и удобен начин за получаване на информация или консултиране по различни теми и направления, касаещи децата, както и за подаване на сигнали за дете в риск, който гарантира незабавна реакция от страна на системата за закрила на детето на национално, регионално и местно ниво е Националната телефонна линия за деца 116 111. Тя е денонощна 24/7, безплатна, като на нея квалифицирани психолози с дългогодишен опит консултират и информират деца и възрастни по всички въпроси и теми, свързани с децата, техните права и интереси, и приемат сигнали за деца в риск. Националната телефонна линия за деца 116 111 е създадена за деца, но от нейните възможности в годините много успешно се ползват родители, роднини, професионалисти, физически и юридически лица, които срещат трудности и предизвикателства в общуването с децата, във възпитанието им, обучението и пр.

С допълненията в Закона за закрила на детето от 2009 г., законодателят е предвидил в параграф 41 следното задължение:

„Детските ясли, детските градини, училищата, доставчиците на социални услуги за деца, здравните и лечебните заведения поставят информация за номер 116 111 на видно място в срок 6 месеца от изграждането му.“

Следва да се знае, че неспазването на цитираната разпоредба е повод и основание за прилагане на санкционен механизъм по реда на нормата на чл. 45, ал. 11 от Закона за закрила на детето, която гласи: „Лице, което в нарушение на чл. 7, ал. 1 и 2 не уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи за нуждата от закрила на дете, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение – с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.“.

Предвид гореизложеното, с оглед превенция на риска за деца и ученици и информирано, осъзнато и добросъвестно изпълнение на задълженията на педагогическите и непедагогически кадри по чл. 7, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за закрила на детето, нареждам да се запознаете – педагогическия и непедагогическия персонал с цитираната разпоредба, възможностите за подаване на сигнал за деца в риск и получаване на информация и консултация от квалифицирани психолози, за административно наказателната отговорност, която се носи при неспазване на задължението за съдействие, както и за необходимостта на видно място в образователните институции да се постави информация за Националната телефонна линия за деца в риск  116 111.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *