Насочване на ученици с хронични заболявания

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година, определената със заповед на началника на РУО – Пловдив Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще приема документи, както следва:

Място за подаване на заявления:
Национална търговска гимназия (НТГ), бул. „Руски“ № 50, гр. Пловдив.

Работно време в периода от 07.05.2024 г. (вторник) до 21.05.2023 г. (вторник):
Сутрин: 09.00 – 13.00 ч.

Следобед: 13.30 – 17.00 ч.

Работното време за приемане на заявления на 17.05.2024 г., във връзка с провеждането на ДЗИ по БЕЛ, ще бъде от 15.00 до 17.30 ч.

Необходими документи (оригинал и копие):
– заявление (по образец) с подредени желания, което ще бъде предоставено на място;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) в срок на годност /за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания/;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците, настанени в приемно семейство/.

Насочването на ученици с хронични заболявания, физическите и сензорните увреждания се извършва по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката:

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни училища;
Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование в професионални гимназии и в професионални паралелки;
Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки.
Председател на комисията:

Антоанета Кръстанова, старши експерт по ОНГОР в РУО – Пловдив, тел. 0889 404 633

В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦППО), ул. „Прохлада“ № 1-А, гр. Пловдив, тел. 032/621 573, ще се приемат документите за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО от Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (РЕПЛРДУСОП) към РЦПППО в периода от 07.05.2024 г. (вторник) до 21.05.2024 г. (вторник).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *