Мисия

Добри практики за превенция на отпадащите от училище
ОУ”Христо Смирненски”с.Ново село

В училището се обучават ученици на 100% от ромски произход.
Основни цели:
-Превръщане на училището в привлекателно място за учене и за развиване на способностите на учениците,чрез изграждане на цялостна и системна връзка между задължителната учебна подготовка и участието на учениците в извънкласни форми на работа
-да открием тази област ,в която ученикът е най-добър
-подпомагане въвеждането на интеркултурното образование в училище, проектно-базирано обучение.
-намаляване броя на отпадналите ученици.
-Привличане на родителите за активно участие в училищния живот и включването им при разрешаването на проблеми.

– Идентифициране на застрашените от отпадане ученици.
– Сформиране на екип за работа с ученици в риск.
-Изготвяне и работа по индивидуална програма за ученик в риск от отпадане.
-Създаване на ученически актив и ученици – настойници на застрашените ученици.
-Използване на разнообразни форми за усвояване на български книжовен език.
-Развитие индивидуалните способности на учениците.
-въвеждане на интерктултурно образование.
-Обучение на педагогическия състав.
-Подобряване на материално-техническата база.
-Ефективно включване на ресурсите на местната общност.
-Ангажиране на родители в подготовката на класни и извънкласни спортни мероприятия и тържества,           благотворителни акции.
-Работа по проекти и участие в конкурси, извънкласни дейности
-Разчупване на стереотипа на провеждане на родителските срещи-ежемесечното им провеждане в ромската махала
-Привличане на млади учители в училище
-Повишаване интереса на учениците към работата в екип чрез участие в училищни кампании и събития, отбелязване на важни дати, включени в годишния план на училището
– Обмен на добри практики в училищата
–  Популяризиране на добри практики за включване на родителите и местната общност в мерки за предотвратяване на преждевременното напускане на училище
– Грижи за предотвратяване на ранните бракове