И Н С Т Р У К Т А Ж ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОУ ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, С. НОВО СЕЛО

И Н С Т Р У К Т А Ж
ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ВЪВ
ВРЪЗКА С РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОУ ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, С. НОВО СЕЛО

I. Ученици
1.Учениците спазват правилата за безопасност на движението на входа и изхода в
училището, точно както у упоменато на табелите.
2. Не влизат през загражденията и в корпусите и етажите, в които се извършват
ремонти дейности.
3. Не отварят ел. таблата.
4. Не вдигат и свалят шалтерите.
5.Работят с ел.уреди само в присъствие на учители.
6.За нередности по ел. инсталацията / оголени или прекъснати кабели/ незабавно да
уведомяват дежурните учители, класни ръководители или ръководството на
училището.
7.Не пипат и не разпръскват строителните материали.
8. Не се катерят и не минават под строителните конструкции.
9. Не се надвесват през прозорците.
10.Не пречат на ремонтните дейности.
11.Да спазват правилата за противопожарна безопасност.
12. Всеки ученик е длъжен да се грижи за опазване на своето здраве и живот, както и
да не допринася със своите действия и поведение за влошаване на здравето на
околните да не създава опасност за живота им.
13. За всички нередности учениците незабавно да уведомят дежурните учители,
класни ръководители или ръководството на училището.
14.Учениците слушат внимателно инструктажа на класните си ръководители и се разписват в тетрадките за инструктаж.
15. Учениците са длъжни да спазват всички инструкции, табели, описателни и предупредителни знаци в района на ремонтните дейности.
16.Забранява се на учениците да пипат, разклащат или унищожават предпазните съоръжения, както и да се навеждат над тях или провират ръце или крака през тях.
17.Забранява се на учениците да влизат в ремонтния участък, да вземат каквито и да е инструменти или отпадъци от района на ремонтните дейности.
18.Учениците трябва да уважават труда на работниците и да не влизат в конфликт с тях.
19.Учениците влизат в училище само през входа, който е обезопасен.
20.Забранява се на учениците да хвърлят отпадъци или предмети в района на ремонтните дейности.
21.На учениците се забранява да играят или да имат спортни занимания в близост до ремонтните дейности.
22.Учениците внимават за преминаващи камиони или други строителни машини, обслужващи обекта.
23.Учениците спазват строго дисциплината и разпорежданията на дежурните учители , а по време на часовете на дежурните лица от обслужващия персонал, както и указанията на входа на училището

II.Педагогически и непедагогически персонал
1. Да спазват Правилата за противопожарна и аварийна безопасност.
2. Да отговарят за здравето на учениците и за своето здраве .
3. При необходимост при възникнал казус да се уведоми директор.
4. Да подпомагат ръководството до приключване на строително – ремонтните
дейности.
5. Да се запознаят с инструктажа и да инструктират срещу подпис всички ученици.

III. Директор
1.Да проведе извънреден инструктаж с учениците, педагогическия и непедагогически
персонал и начален инструктаж с външни лица – работници, извършващи ремонтните
дейности в двете сгради на училището.
2.При необходимост своевременно да информира всички за предстоящите ремонтни
дейности.
3.Да следи за изпълнение на Инструктажа.

ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ИНСТРУКТАЖ ЩЕ БЪДАТ ВЗЕТИ МЕРКИ
СРЕЩУ НАРУШИТЕЛИТЕ, СЪОБРАЗНО ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УЧИЛИЩЕТО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *