Информация за БДП във връзка с писмо на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Професионалната ангажираност на работещите в системата на предучилищното и училищното образование с темата за безопасността на движение по пътищата (БДП) изисква все по-голяма активност. Взаимодействието на човека с пътната система е процес, налагащ непрекъснато възприемане на информация от заобикалящата среда, необходимост от бърз ситуационен анализ и взимане на правилно поведенческо решение. Всяка човешка дейност, в т.ч. придвижването, се характеризира с присъщ риск. Пътнотранспортните произшествия настъпват в резултат на сложна поредица от събития и комбинация от обстоятелства, сред които попада и човешката грешка – елемент, който не може да бъде изцяло елиминиран. Въпреки че хората ще продължават да допускат грешки, важно е да се използват всички механизми за въздействие с цел формиране на социално-отговорно поведение на участниците в движението по пътищата от най-ранна детска възраст.

Визията на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021-2030 г., приета с Решение № 776/19.12.2019 г. на Министерския съвет, в направление Социално-отговорно поведение: учене през целия живот е: Поведение на всеки член на обществото, независимо от неговата социална роля и статус, насочено към поемане на отговорност за въздействието върху околните хора и среда, вследствие на реализирани решения и действия; поведение, отчитащо правилата, върховенството на закона и етичните норми, където: БДП е отговорност на цялото общество; БДП е неразделна част от възпитанието на децата, реализирано в системата на  училищното образование и в семейната среда; БДП е тема, която присъства като „учене през целия живот“ в личностната и професионалната реализация на водачите на МПС; БДП е интегрирана и възпитавана в организационната дейност на публичните организации и бизнеса, чиито служители взаимодействат с пътната система в лично и/или служебно качество.

Също така, в изпълнение на Плана за действие за повишаване на БДП за 2020 г., приложен към Доклад за състоянието на безопасността на движение по пътищата в Република България към 2019 г. и одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм за 2020 г., приет с Решение №776 от 19.12.2019 г. на Министерския съвет, бе разработена единна концепция за обучение по БДП на принципа „учене през целия живот“ с активното участие на Министерство на образованието и науката. В стратегически план, Концепцията цели да очертае и логически да обоснове основните направления, в които следва да се развива системата за обучение, свързана с БДП, отчитайки предизвикателствата пред различните възрастови групи, за изграждане на култура на съпричастност към БДП, която да се възприема като споделена отговорност. Концепцията залага на принципа за системен подход, съгласно който БДП е сбор от логически свързани елементи, като правилното и обвързаното повлияване на всеки от тях е предпоставка за постигане на положителен резултат.

С удовлетворение наблюдаваме активното включване на образователните институции в общата ни мисия, а именно да обединим усилия и насочим вниманието на малките участници в движението по пътищата към темата за БДП. Обучението по БДП в системата на системата на училищното образование е ключов етап от този процес.

Образователните институции  биха могли ефективно да интегрират в дейността си:

  • Регулярния информационен бюлетин (https://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya/buletin/) на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Амбицията на ДАБДП чрез бюлетина е, както да повиши осведомеността на обществото, така и да провокирам по-голяма чувствителност към широкия спектър от инициативи, които всеки един от нас може да подкрепя, насърчава и популяризира, в т.ч. и сред образователните институции. В тази връзка, разчитаме на активността на образователните институции по отношение на предложения за споделяне и разпространяване на добри практики чрез бюлетина.
  • Областната План-програма за БДП за 2021 г., в контекста на Националната стратегия за БДП за периода 2021-2030 г., в т.ч. обучение на деца и ученици по БДП в системата на системата на училищното образование; организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП; ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност; изпълнение на мерки на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура, и организация на движението в непосредствена близост до училището.
  • Материалите за БДП, поместени на интернет страницата на ДАБДП (

https://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya), свързани с дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците, като екипът на ДАБДП е на разположение да подпомага избора на материали, подходящи за съответната възраст.

  • Практическо приложение на учебните помощни средства, изобразяващи основните пътни знаци, които в началото на учебната 2020-2021 година ДАБДП представи за общо ползване в часовете или извънкласните занятия по БДП в училищата. Използването на това помагало е от голяма важност за формирането на съзнанието за отговорност на пътя. При необходимост, материалът може да бъде достъпен и в електронен вариант на електронната страница на ДАБДП (https://www.sars.gov.bg/obuchenie).
  • Видео уроци: отново на електронната страница на ДАБДП (https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci) можете да откриете видео уроци по БДП, подходящи за деца и младежи, а именно: Как да се движим безопасно? Как да намалим риска от пътнотранспортни произшествия? Колко опасни могат да са няколко секунди с поглед в телефона? Коланът спасява животи. Колко опасен е алкохолът зад волана?
  • Обособяването на площадки по БДП (https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/ploshtadka) За да бъде максимално ефективно обучението по БДП, е важно да бъдат застъпени колкото може повече практически аспекти. Един от работещите механизми е обособяването на площадки по безопасност на движението, където в изолирана среда децата да учат основни правила – как да пресичат безопасно, да познават пътни знаци, регулировчика и други.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *