В ново училище – с нови надежди!

– мотивиране на учениците  за постигнатите положителни резултати и индивидуални изяви ежедневно ( различни поощряващи стимули)

– определяне на малки постижими стъпки за всеки ученик

– подпомагане на по-изостаналите ученици от по-напредналите ученици в часовете по самоподготовка

– предоставяне на подходящи, различни и интересни четива съобразени с възрастта на учениците, извън задължителната учебна програма с цел провокиране на по-силен интерес към четенето

Иновативно организиране на управлението, обучението и образователната среда:

– създаване на позитивна, адаптивна учебна атмосфера – кутия за предложения и мнения на учениците

– насищане на учебната среда с различни дидактически и нагледни материали

– организирани уроци сред природата по всички учебни дисциплини

– възможност да приложат наученото и в други области

– ежемесечно се провежда в часовете „занимания по интереси” ден на отворените врати:

– поддържане на градински кътове с различни растения и цветя, съвместно с родители и ученици

– „Тебеширени графити” – рисунки в училищния двор

– сътрудничество с външни лектори на различни интересни теми

– споделяне и обсъждане с класните ръководители затрудненията на учениците с оглед подобряване на резултатите им.

– използване на съвременни педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и индивидуалните качества на ученика:

-Ролеви игри -Симулационни игри -Рефлексия  -Мозъчна атака

Иновативни елементи по отношение на организацията са:

– мотивиране на учениците  за постигнатите положителни резултати и индивидуални изяви ежедневно ( различни поощряващи стимули)