ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА И ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА И ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА
ПЕРСОНАЛА

На основание чл. 16, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, преди започване изпълнението на задачите на служителите и заповед № РД-20-16/ 06.03.2018 на Областен управител – Пловдив:

І. Основни задължения на страните по трудово правоотношение за осигуряване и спазване на изискванията за безопасна работа:
1. Трудовите възнаграждения и обезщетенията се изплащат до 10-то число на следващия месец, за който се отнасят, от специално назначеното длъжностно лице.
2. Трудовото възнаграждение и дължимите се обезщетения се изплащат по банков път.
3. Осигуряването на работниците и служителите за всички осигурителни социални рискове се осъществява съгласно условията и по реда на КСО и актовете за прилагането му.
4. Всеки служител има право да членува в синдикална организация или в съюз за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване и да взема участие в мероприятията на синдикалната организация, при условие, че това не пречи на изпълнение на задълженията му по трудово правоотношение.
5. Служителите са длъжни да се явява навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работния ден, и да изпълняват трудовите си функции така, че да постигат изискуемото се за тях количество и качество на продукцията или работата.
6. Служителите са длъжни да пазят грижливо имуществото, до което имат досег с оглед характера на работата си.
7. Служителите са длъжни незабавно да информират директорът или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита.

ІІ. Правила за оказване на първа долекарска помощ:
1. Под понятието първа долекарска помощ се разбира оказване на помощ, която е необходима за непосредственото поддържане на живота на пострадал, болен или отровен.
2. Да се ползват правилата, предназначени за обучение на работниците и служителите за оказване на първа долекарска помощ при увреждане здравето на хора при трудовата им дейност.
3. За ефективното оказване на първа долекарска помощ, кабинетът на медицинския специалист е обзаведен и оборудван с аптечки или аптечни чанти, комплектовани с необходимите средства и медикаменти за оказване на първа помощ.
4. Първата помощ се оказва от този, който се намира най-близо до пострадалия.

ІІІ. Пожарна и взривна опасност на работните места в района на училището:
При всички случаи на запалвания и пожари незабавно да се уведоми директора.
1. При пожар незабавно да се съобщи на тел. 112 и да започне гасене с подръчните пожаротехнически средства за пожарогасене, а след пристигане на специализираните противопожарни автомобили, личния състав минава на разположение на органите на ПБЗН.
2. Да се спазва реда, спокойствието и дисциплината при извършване на спасителни и пожарогасителни работи.
3. В края на работното време всеки служител да проверява и да оставя в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, съоръженията и др., с които работи.
4. Забранява се:
• заключване и блокиране на евакуационния изход, когато в обекта пребивават хора;
• задръстване на евакуационната врата с оборудване, материали и отпадъци;
• възпрепятстване достъпа до електрическото табло и пожарогасители;
• ползването на ПП уреди и съоръжения не по предназначение;
• преграждане или намаляване на широчината на евакуационния път;
• тютюнопушенето на територията на училището;
• извършването на пожароопасни дейности извън обозначените и пожарообезопасени за целта места;
• оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения.

ІV. Работно и представително облекло:
1. При постъпване на работа през календарната година педагогическите специалисти и главният счетоводител получават представително облекло.
2. Представителното облекло е предвидено само за индивидуално ползване.

V. Трудови злополуки:
1. За всяка трудова злополука пострадалият или свидетелите на злополуката незабавно уведомяват училищния директор.
2. Директорът на училището организира регистрирането, отчитането и анализирането на трудовите злополуки и професионални заболявания по установения в Република България ред.
3. При възникване на трудова злополука да вземат спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ на пострадалия и да се съобщи за това на директора.

VІ. При констатирани нередности незабавно да се уведоми училищното ръководство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *