Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и на изпит за проверка на способностите по музика и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 г.

Съдържание на новината:
Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители, информираме Ви, че:

Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща.
Заявление се подава само за полагане на изпит по чужд език /срокът бе от 01.02.2024 г. до 16.02.2024 г./ и на изпит за проверка на способностите по музика за прием в VІІІ клас по профил „Музика“ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив от 21.05.2024 г. до 31.05.2024 г. в училището, в което се обучава седмокласникът. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите не се заплаща.
Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно.
Продължителността на частите по учебни предмети е, както следва:
Учебни предмети

Времетраене в минути на част 1

Допълнително време за учениците със СОП, които работят в индивидуална зала

Времетраене в минути на част 2

Допълнително време за учениците със СОП, които работят в индивидуална зала

БЕЛ

75

+ до 40 минути

90

+ до 50 минути

Математика

75

90

Чужд език

60

Продължителността на НВО по БЕЛ, математика за ученици със специални образователни потребности, които работят в индивидуални зали с консултант, се удължава до 40 минути спрямо продължителността на част 1 и до 50 минути спрямо продължителността на част 2.
Ученикът в VІІ клас:

Преди започване на националното външно оценяване:

се явява на НВО по български език и литература на 19.06.2024 г.,
по математика на 06.2024 г. в училището, в което се обучава.
се явява на НВО по чужд език /английски език/ на 20.06.2024 г., ако е подал заявление, в училище център, което ще бъде посочено в служебната бележка за допускане.
явява се в сградата на училището не по-късно от 8,30 часа с документ за самоличност /лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт/.
заема персонално определеното му в изпитната зала място не по-късно от 8,45 часа.
ползва за изпита черен цвят химикалка, черен молив и гума, а по математика – и линия, пергел, триъгълник; ако е ученик с нарушено зрение – технически средства за уголемяване на шрифта, оптични средства.
не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника.
изключва изцяло всички технически средства за комуникация/електронни устройства и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.
изслушва инструктажа, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол.
Непосредствено преди началото на изпита:

Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за белова. Помощните материали по български език и литература и по математика съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка, листове за чернова. Помощните материали по чужд език съдържат индивидуален плик за изпитната работа и малко пликче за идентификационната бланка.
Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
На работното си място попълва четливо идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.
По време на националното външно оценяване:

Получава от квестор изпитния материал /в т.ч. и математическите формули за НВО по математика/ последователно за всяка отделна част.
Не преписва върху изпитната си работа текста, записан от квесторите на дъската.
След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература или при компонента „Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език.
След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора. /времето за самостоятелно запознаване с текста за преразказа се включва във времетраенето за работа по част 2/
По време на изслушването на текста и на самостоятелното запознаване с текста за преразказ няма право да си води бележки.
След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова по БЕЛ/ математика в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва.
След приключване на определеното време за работа на НВО по чужд език поставя листа за отговори и листа за белова в индивидуалния плик, без да го запечатва.
Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект – лист за отговори и/или в свитъка за белова. Внимание! Изпитният материал /в т.ч. формулите по математика/и листовете за чернова не се поставят и засекретяват в индивидуалния плик и няма да бъдат проверявани!
Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика, които се предоставят от квесторите заедно с изпитния материал в началото на част 1.
Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за белова на приключила вече част.
Записва четливо отговорите на български език с изключение на отговорите по чуждите езици, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.
Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
Може да излиза от залата след приключване на работата върху първа част и поставянето на листа за отговори в плика и запечатването му, но не по-рано от 60 минути от началото на първа част.
Може да излиза от залата след изтичане на 60 минути от началото на втора част.
Може да напусне залата и сградата след окончателно приключване и предаване на изпитната работа, но не по-рано от 60 минути от началото на първа част, както и по всяко време след началото на втора част.
Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който:
преписва от хартиен носител;
преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
преписва от работата на друг ученик;
използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.

Не нарушава анонимността на изпитната работа, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за белова). Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.
В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
Неправомерно изнесена изпитна работа от изпитната зала не се приема, не се засекретява и не се оценява.
След приключване на работата:

Когато ученикът приключи работата си, дава знак на квестора с вдигане на ръка и изчаква търпеливо и без да шуми неговото идване, за да предаде работата си. Предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като под прякото наблюдение на квестора:
предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка;
отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа;
поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;
поставя в индивидуалния плик за изпитната работа малкия плик с идентификационната бланка, запечатаният вече плик с част 1 и свитъка за белова, след което залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва са поставени и частите от изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за белова), върху които не е работил;
предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали, листовете за чернова, листа с указания за работа, а на изпита по математика – и математическите формули.
Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.
Резултатите от НВО и изпита за проверка на способностите ще бъдат обявени до 02.07.2024 г., всеки ученик може да провери своите резултати от НВО, както и от изпита за проверка на способностите, ако е положен такъв, в Електронната информационна система за изпити и прием с входящ номер и уникален код за достъп, които ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите. Служебната бележка всеки ученик следва да получи до 17.06.2024 г. от училището, в което се обучава.

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. се осъществява в периода от 08 юли 2024 г. до 10 юли 2024 г.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика.

Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Любен Каравелов” – Пловдив на 25.06.2024 г.

Приложение към заповед за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив за учебната 2024/2025 г. е публикувано в раздел „Прием“.

Подробна информация относно реда за подаване на документи за участие в класиранията за държавен прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година ще публикуваме допълнително.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *