Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Административни услуги, предлагани от ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село, съгласно чл. 28 от АПК и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване и Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г.